فهرست بستن

مرتب سازی لیستی از لیست در پایتون

لیست در پایتون بسیار منعطف است. عناصر لیست می تواند انواع مختلفی داشته باشند، حتی خود یک لیست باشند. در برنامه نویسی بسیار پیش می آید که لیستی از لیست داشته باشیم و بخواهیم آن را بر اساس عنصر خاصی از هر کدام مرتب نماییم. این کار با مشخص کردن پارامتر key با استفاده از lambda امکان پذیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

با lambda در پایتون میتوان توابعی را در زمان اجرا تعریف کرد. شاید ابتدا به ساکن زیاد کاربردی به نظر نرسد ولی در جایش وسیله بسیار راهگشایی است. در این نوشته به خصوصیات lambda نمی پردازیم و صرفا به استفاده از آن در مرتب سازی اکتفا می نماییم. مثال زیر نحوه مرتب سازی لیستی از لیست را نشان می دهد. در این مثال ابتدا بر اساس عنصر اول هر عنصر از لیست (که خود لیست است) مرتب سازی انجام می گیرد سپس بر اساس عنصر دوم.