فهرست بستن

دسته: کوتاه ترین مسیر

پیاده سازی ساده گراف در پایتون و چند الگوریتم

یکی از مهترین ابزارهای مدل سازی ریاضی که استفاده های متنوعی در علم روز پیدا کرده است گراف می باشد. اگر می خواهید نحوه پیاده سازی گراف در زبان برنامه نویسی پایتون و الگوریتم های مسیر یابی ساده مرتبط با آن را فرابگیرید، این نوشته به شما کمک خواهد کرد. در این نوشته بعد از ساخت گراف با استفاده از شی dictionary به پیاده سازی الگوریتم مسیریابی و کوتاه ترین مسیر پرداخته شده است.